آسیاب های بند سه پُلان

آسیاب های  بند  سه پُلان - ترکالکی

آسیاب های بند سه پلان

در پایین دست سد تنظیمی گتوند قرار دارند که نهر پادشاهی  با هدف آبیاری زمینهای کشاورزی و بند سه پلان  و آسیاب ها  با هدف خرد کردن گندم، ایجاد شده است .  پیشینه ساخت این آسیابها همزمان با نهر پادشاهی  و بند سه پلان می باشد . این آسیابها در 5-4 کیلومتری از سدگتوند قرار دارند. این آسیابها شامل  : بار انداز ، انبار سنگ ، آسیاب ، انبار سنگ آسیاب ، قسمت اصلی و دیواره انحرافی می باشند.

بار انداز قسمتی از ساختمان آسیاب است که جهت انبار کردن آرد گندم استفاده می شده است. سنگ آسیاب قسمت اصلی بود که قطر آنها به مقدار آب و ارتفاع آن بستگی دارد و سنگ زیرین ثابت و سنگ بالای آن متصل به چرخ بوده که با نیروی آب به حرکت در امده است . دیواره انحرافی برای انحراف قسمتی از آب نهر به سمت آسیاب بوده است. این آسیاب از نوع شیبی می باشد. که فشار لازم برای چرخاندن پره سنگ از طریق شیب ایجاد شده در زمین تأمین می کند.

/ 0 نظر / 12 بازدید